Regulamin konkursów§1 

Postanowienia ogólne 

1. Zabawa jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Organizatorem zabawy, jest właścicielka fanpage (Nieokreslona.pl) oraz strony Nieokreslona.pl
3. Fundatorem nagród oraz podmiotem wydającym jest sponsor określony w poście z zabawą.
4. Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540). 
5. Zabawa jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Biorąc udział w zabawie akceptujesz warunki zawarte w regulaminie. 

§2 
Uczestnictwo w Zabawie 
1. Uczestnikiem zabawy może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto na portalu społecznościowym www.facebook.com oraz która spełni pozostałe warunki określone w niniejszym regulaminie. 
2. Data rozpoczęcia i zakończenia zabawy określona będzie w poście. Wyboru zwycięzcy dokona organizator bądź sponsor w zależności od ustaleń na podstawie zgłoszenia uczestnika. 
3. Zadanie polega na umieszczeniu fotografii, pracy plastycznej lub pozostawieniu komentarza z odpowiedzią na pytanie pod plakatem z zabawą na fanpage Nieokreslona.pl Szczegółowe zasady znajdują się pod plakatem/zdjęciem. 

§3
 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców 
1. Nagrodą w zabawie jest przedmiot/przedmioty określone w poście z zabawą. 
2. Spośród osób, które wzięły udział w zabawie Organizator wyłoni w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia określoną ilość zwycięzców .
 3. Wyniki zostaną opublikowane na fanpage Nieokreslona.pl
 4. Zwycięzca w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników, powinien wysłać do sponsora nagrody prywatną wiadomość na portalu Facebook przesyłając w niej swoje dane osobowe: Imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu na który zostanie przesłana nagroda. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wydania (odbioru osobistego bądź wysyłki) nagrody.
 5. Za wydanie nagród laureatom odpowiada sponsor nagrody wskazany w poście konkursowym. Organizator zabawy nie odpowiada za ewentualny brak wydania nagrody wynikający z powodu podania błędnych danych przez uczestnika lub leżący po stronie winy sponsora.
 6. Nagrody w zabawie zostaną wysłane w ciągu 30 dni od przekazania przez zwycięzcę adresu do sponsora przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości przez uczestnika, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Uczestnicy biorący udział w zabawie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych tylko na potrzeby przekazania/wydania nagrody.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzcy w terminie trzech dni zostanie wybrany kolejny, który również powinien się zgłosić w wyżej określonym terminie w celu odebrania nagrody.
 9. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 10. Uczestnik może zrzec się praw do wygranej jednakże nie może przenieść prawa do wygranej na osobę trzecią.

§4
 Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zabawy, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród. 
2. Dane osobowe uczestników zabawy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagrody w przypadku wygranej . Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 
4. Dane osobowe uczestników zabawy będą przechowywane przez Organizatora  zabawy tylko przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.
5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: - imię i nazwisko,  adres i numer telefonu, na który ma być przesłana nagroda. 
6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym- sponsorowi nagrody (wymienionym w poście konkursowym) w zakresie niezbędnym do wydania nagrody. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych.

§5
Prawa autorskie
1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęcia/komentarza.
2. Gdy na załączonym zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w zabawie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesyłanych zdjęć w celach związanych z zabawą. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

§6
Postanowienia końcowe 
1. Udział w zabawie jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
3. Niniejsza zabawa, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku.

0 komentarze:

Prześlij komentarz