Produkt PZU - Ubezpieczenie Wojażer
Wyjeżdżasz za granicę? Nie martw się. Ubezpieczenie Wojażer, czyli jeden z produktów PZU, będzie Cię odpowiednio chronił.

Czym jest ubezpieczenie Wojażer?
Ubezpieczenie jest zawierane przy wyjazdach zagranicznych. Działa od momentu wyjścia z domu w Polsce do powrotu do domu w naszym kraju. Ma bardzo szeroki zakres, co jest wykorzystywane zwłaszcza przy nieszczęśliwych wypadkach i nagłych zachorowaniach za granicą. Aby nie przepłacać, wyróżniono aż trzy warianty miejsc ubezpieczenia w zależności od kraju, do którego się wybierasz.
Co wchodzi w skład takiego ubezpieczenia?
Ubezpieczenie zawierane jest na odpowiednią ilość dni i w jego skład wchodzą następujące składowe:
- koszty leczenia – suma jest podawana w euro i stanowi górną granicę odpowiedzialności,
- nieszczęśliwe wypadki – złamanie nogi, ręki,
- OC w życiu prywatnym – szkody wyrządzone nieumyślnie przez nas osobom trzecim w trakcie naszego pobytu za granicą, np. strącenie produktów w sklepie spożywczym, upadek aparatu, którym robiliśmy nieznajomym zdjęcie,
- szkody w mieniu najmowanym – ubezpieczenie można rozszerzyć o tę klauzulę, która chroni nas do pewnej sumy od odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu najmowanym, np. nieumyślne zalanie mieszkania,
- bagaż - ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy np. podczas utraty przez nas bagażu,
- pakiet Dziecko – rozszerzenie dla rodzin z dziećmi. Jeśli rodzic nie jest w stanie pełnić opieki nad dzieckiem, jest zapewniana niezbędna pomoc.

Karta z numerem polisy dla każdego
Każdy ubezpieczony otrzymuje kartę, coś w rodzaju kartonowej wizytówki, na której wpisany jest numer polisy. Jeśli chcemy skorzystać z pomocy lekarza za granicą, musimy najpierw zadzwonić na infolinię i oni pokierują nas do odpowiedniej placówki. Jeśli zdarzy się tak, że stracimy przytomność i wezmą nas do pierwszego lepszego szpitala, natychmiast po przebudzeniu mamy obowiązek zadzwonić i poinformować o tym fakcie infolinię, która zdecyduje co dalej. W cenę ubezpieczenia jest też wliczona pomoc tłumacza.

Ile to kosztuje?
Ubezpieczenie Wojażer kosztuje średnio 5 zł/dzień za jako takie ubezpieczenie. Niektóre kraje mają podwyższoną składkę, wiele zależy też od zakresu ubezpieczenia. Pamiętajmy o tym, że nawet 10 złotych nie jest dużą sumą w porównaniu z tym, co dane nam przyjdzie zapłacić za leczenie za granicą.
W razie wątpliwości, konsultacji lub chęci zawarcia ubezpieczenia zapraszam do kontaktu:

Paulina Kwiatkowska, Agent PZU, tel. 606 507 171


Super moc czy wózek widłowy?


Ostatnio spotkałam się z koleżanką, której bardzo dawno nie widziałam. Miałyśmy trochę czasu aby opowiedzieć sobie co robiłyśmy po szkole, czy poszłyśmy gdzieś do pracy, co robią nasi partnerzy/mężowie gdzie mieszkamy, jak nam się układa itd. Temat zszedł właśnie na pracę, a właściwie prace naszych mężów.

Jej jest magazynierem - chyba dobrze to nazwałam? Mówi, że kiedyś była tam u niego i za lekka praca to nie jest, męcząca i monotonna. Opowiadała o tym, że przenosi kilkuset kilogramowe towary w tą i we wtę i... wtrącił się jej syn, mówiąc, żeby nie oszukiwała bo: "Tata nawet do wniesienia lodówki potrzebował pomocy wujka i dziadka". Chyba nie muszę wam opisywać naszych min a później śmiechu. No i tak nasza pogawędka przeinaczyła się w lekcje logistyczną dla młodego. Anka mu tłumaczyła, że tata musiał zrobić specjalny kurs na wózki widłowe, bo tym właśnie porusza się po magazynie i.... się zaczęęęęło...

No mamo, ale co to są te wózki widłowe?  Przyznam wam, że sama dużo się dowiedziałam, bo nigdy nie miałam z tym styczności, więc sie specjalnie tym nie interesowałam.

Wózek widłowy jest jednym z najczęściej spotykanych urządzeń, jaki wykorzystywany jest w hurtowniach, magazynach, fabrykach, halach produkcyjnych czy sklepach o dużej powierzchni. Zadaniem tych sprzętów jest załadunek, transport bliski oraz rozładunek materiałów o dużej wadze, sięgającej nawet kilkanaście ton. Towar umieszczany jest na specjalnych paletach i automatycznie nasuwany na widełki wózka. Cała operacja jest sterowana przez odpowiednio przeszkolonego operatora, który posiada uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Pracownik, który takowego certyfikatu nie posiada, nie może obsługiwać tego typu sprzętów.

Trzeba pamiętać, że wózki widłowe to urządzenia, których praca wiąże się z dużym ryzykiem i ciężki towar źle ulokowany na widłach, może stwarzać ogromne zagrożenie dla operatora jak i innych pracowników, którzy znajdują się nieopodal.


Tak więc, tatuś został superbohaterem, a mama musiała obiecać synowi, że da mu pieniążki na kurs na wózki widłowe. :-)

Regulamin konkursów§1 

Postanowienia ogólne 

1. Zabawa jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Organizatorem zabawy, jest właścicielka fanpage (Nieokreslona.pl) oraz strony Nieokreslona.pl
3. Fundatorem nagród oraz podmiotem wydającym jest sponsor określony w poście z zabawą.
4. Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540). 
5. Zabawa jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Biorąc udział w zabawie akceptujesz warunki zawarte w regulaminie. 

§2 
Uczestnictwo w Zabawie 
1. Uczestnikiem zabawy może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto na portalu społecznościowym www.facebook.com oraz która spełni pozostałe warunki określone w niniejszym regulaminie. 
2. Data rozpoczęcia i zakończenia zabawy określona będzie w poście. Wyboru zwycięzcy dokona organizator bądź sponsor w zależności od ustaleń na podstawie zgłoszenia uczestnika. 
3. Zadanie polega na umieszczeniu fotografii, pracy plastycznej lub pozostawieniu komentarza z odpowiedzią na pytanie pod plakatem z zabawą na fanpage Nieokreslona.pl Szczegółowe zasady znajdują się pod plakatem/zdjęciem. 

§3
 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców 
1. Nagrodą w zabawie jest przedmiot/przedmioty określone w poście z zabawą. 
2. Spośród osób, które wzięły udział w zabawie Organizator wyłoni w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia określoną ilość zwycięzców .
 3. Wyniki zostaną opublikowane na fanpage Nieokreslona.pl
 4. Zwycięzca w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników, powinien wysłać do sponsora nagrody prywatną wiadomość na portalu Facebook przesyłając w niej swoje dane osobowe: Imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu na który zostanie przesłana nagroda. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wydania (odbioru osobistego bądź wysyłki) nagrody.
 5. Za wydanie nagród laureatom odpowiada sponsor nagrody wskazany w poście konkursowym. Organizator zabawy nie odpowiada za ewentualny brak wydania nagrody wynikający z powodu podania błędnych danych przez uczestnika lub leżący po stronie winy sponsora.
 6. Nagrody w zabawie zostaną wysłane w ciągu 30 dni od przekazania przez zwycięzcę adresu do sponsora przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości przez uczestnika, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Uczestnicy biorący udział w zabawie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych tylko na potrzeby przekazania/wydania nagrody.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzcy w terminie trzech dni zostanie wybrany kolejny, który również powinien się zgłosić w wyżej określonym terminie w celu odebrania nagrody.
 9. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 10. Uczestnik może zrzec się praw do wygranej jednakże nie może przenieść prawa do wygranej na osobę trzecią.

§4
 Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zabawy, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród. 
2. Dane osobowe uczestników zabawy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagrody w przypadku wygranej . Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 
4. Dane osobowe uczestników zabawy będą przechowywane przez Organizatora  zabawy tylko przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.
5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: - imię i nazwisko,  adres i numer telefonu, na który ma być przesłana nagroda. 
6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym- sponsorowi nagrody (wymienionym w poście konkursowym) w zakresie niezbędnym do wydania nagrody. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych.

§5
Prawa autorskie
1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęcia/komentarza.
2. Gdy na załączonym zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w zabawie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesyłanych zdjęć w celach związanych z zabawą. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

§6
Postanowienia końcowe 
1. Udział w zabawie jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
3. Niniejsza zabawa, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku.

Bluza damska - skąd się to wzięło?Skąd pochodzą bluzy damskie? Jak łatwo zgadnąć, to odzież sportowa. Pierwsze bawełniane bluzy były noszone na treningi... lecz bynajmniej nie po to, by w nich ćwiczyć. W ciepłej bluzie wykonywało się rozgrzewkę, zdejmowało się ją przy intensywnym ćwiczeniu, a następnie zakładało się ją by ochłonąć i wsiąkać pot. Bluzy szybko znalazły swoje miejsce w damskiej szafie, są bowiem doskonałym zamiennikiem dla swetrów i bluzek damskich.

Szary, charakterystyczny melanżowy styl bluzy sportowej stał się idealnym medium dla nadruków - nie tylko dla logo i nazwy drużyny. Podobnie, trudno znaleźć bluzę, która nie ma charakterystycznego wzoru czy logo. Coraz częściej zwłaszcza producenci odzieży sportowej wzbogacają je dodatkowymi ozdobami czy praktycznymi w sporcie dodatkami, jak zmniejszające masę siateczki, ściągacze czy ukryte kieszenie.

Dwa kluczowe praktyczne dodatki dla twojej bluzy to kaptur i przepastna kieszeń. Oba krzyczą wręcz o hip-hopowym stylu ulicznym... i są bardzo praktyczne. Każda dziewczyna wracająca jesienią z osiedla była wdzięczna swojej grubej bluzie, gdy mogła opatulić głowę kapturem i schować dłonie w przepastną kieszeń na brzuchu. Stąd pochodzi nazwa "kangurka" - taka bluza ma jedną, wielką kieszeń.

Oczywiście, bluzy zapinane na suwak nie mogą mieć jednej wielkiej kieszeni - ale kobiety często wybierają takie bluzy. Dlaczego? Jeśli wsuwasz sweterek czy bluzę przez głowę, możesz zniszczyć sobie ostrożnie planowaną fryzurę. Inną cechą ważną dla fashionistki jest też to, że taką bluzę można rozpiąć i pokazać logo na T-shircie noszonym pod spodem... albo skontrastować barwy koszulki i bluzy!

Bluzy bez zapięcia mają różne kołnierze - od trójkątnego V-necka, po półokrągłą "łódkę". Ostatnio bardzo modne są kołnierze chustowe, a na zimę golf jest nie tylko praktyczny ale i bardzo stylowy. Luźne golfy damskie i półgolfy tworzą ładny, obramowujący twarz efekt aureoli.

Przyjrzyjmy się też rękawom - na rynku dostępne są dwa rodzaje rękawów: "set-in" i raglan. Rękawy set-in są doszywane do boków odzieży - zaś raglany stanowią całość z torsem: sięgają aż do linii dekoltu, mają charakterystyczne trójkątne szwy biegnące od barków i dekoltu, po pachy. No i parę lat temu modne były kamizelki dresowe, czyli bluzy bez rękawów - są idealne do noszenia warstw, choć mało praktyczne na niepogodę.

Innym charakterystycznym rodzajem bluzy - często rozpinanej, ale bez kaptura - są bluzy varsity. Znamy je z amerykańskich filmów i seriali. To bluzy związane ze szkolnymi drużynami sportowymi, wykończone są kolorową tasiemką i ściągaczami w barwach szkoły, udekorowane logo czy literami symbolizującymi uczelnię.

Z czego szyjemy damskie bluzy? 

Ważną kwestią jest też tkanina czy dzianina, z której wykonano takie bluzy. Większość bluz damskich na co dzień wykonana jest z lekkiej bawełny - są dość przewiewne, ciepłe i podatne na gniecenie się. Jednak pojawiły się też dresy wykonane z tkanin syntetycznych, jak poliestry. Ich największą zaletą jest to, że nie wchłaniają potu i są wodoodoporne. Inną opcją jest wiskoza czy włókno bambusowe - na przykład lekkie bluzy z rayonu są miękkie, chłodne i przewiewne w dotyku. Do wielu bluz - zwłaszcza damskich - dodaje się syntetyczne włókna jak elastan, by zwiększyć ich rozciągliwość i uczynić je bardziej miękkimi.

 Pewną nowością na rynku są też bluzy wykonane z polaru czy nawet wełny merino. Bluzy ocieplające doskonale zastępują grube wełniane swetry i równie stylowo wyglądają. Wiele ma wysokie kołnierze, ściągacze na rękawach, przez co idealnie nadają się na wędrówki w terenie, czy jako odzież wierzchnia. Takie bluzy często mają też warstwy ocieplające czy izolujące, przez co można nosić je nawet w największe mrozy.

Bluzy jeansowe wykonane są z denimu (czyli bawełny dżinsowej). Takie jeansowe bluzy mogą być nieco cięższe, co czyni je dobrą odzieżą wierzchnią... choć istnieją też bluzy wykonane z miękkiego, znoszonego denimu, na przykład tzw. chambray. Stylizowany distressed denim może być bardzo stylowy!
W ZOiO znajdziesz ciekawą promocję na bluzy damskie - zapraszam do odwiedzenia tego sklepu!Materiały prasowe

Pieknie spać.W łóżku spędzamy prawie 1/3 każdej doby w ciągu roku. To miejsce naszego relaksu, odpoczynku, naszego spokoju. Wybór pościeli więc nie jest 'szczegółem', to bardzo ważny akcept, musimy czuć sie dobrze, trzeba więc wybrać dobry materiał i wzór, który naprawdę nam się podoba.


 Dość popularne są pościele syntetyczne, są to te najtańsze - bo szyte z najtańszych materiałów, naprzykład takich jak poliester. Zaletą tych pościeli jest niestety tylko CENA i łatwość utrzymania w czystości, nie gniotą się, szybko schną. Na tym jednak zalety się kończą - takie materiały nie przepuszczają powietrza, co odczuwamy podczas nadmiernego pocenia się podczas snu. Mogą też pojawić się podrażnienia i wysypki.

Zaś pościele naturalne szyje się z naturalnych składników, głównie z bawełny. Naturalne pościele szyje się również z innych naturalnych materiałów, takich jak jedwab, wełna, len, bambus. Sprzyjają one dobremu, zdrowemu i komfortowemu wypoczynkowi, zapobiegają wysypkom i innym podrażnieniom skóry, są miłe w dotyku i  pozwalają oddychać skórze.

Przygotowałam dla was trzech faworytów ze sklepu Madley, które uważam za warte uwagi.


Pościel bawełniana Hobby Batik Kirik 

Zobaczcie jaki piękny, spokojny wzór. Kocham takie pościele, aż nie chce wstawać się z łóżka, dodatkowo wykonana jest z wysokiej jakości bawełny, co gwarantuje jej miłą miękkość oraz delikatność dla naszej skóry. Jest także bardzo ciepła i zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury naszego ciała nocą. Ponadto warto pamiętać, że bawełna należy do wyjątkowo trwałych materiałów i długo się nie niszczy, przez co może służyć długie lata.  Jest to najwyzszej jakosci materał posiadajacy certyfikat OKO Tex, odporny na spieralność i bezpieczny dla alergików.
Pościel ze zdjęcia możecie kupić TUTAJ .Świetny wzór, czarno-szaro-beżowe drzewa, wychodzą naprzeciw miłośnikom standardowych rozwiązań. Dodatkowo pościel charakteryzuje się doskonałym przygotowaniem tkaniny, która jest delikatna i niezwykle miła w dotyku. Ogromnym plusem jest rewelacyjna trwałość kolorów, o czym można się przekonać podczas użytkowania.  Taką pościel pierzemy w temperaturze do 40 stopni!
Pościel ze zdjęcia możecie kupić TUTAJ.


Pościel bambusowa Hobby Kazayagi Grey

Na koniec zostawiłam perełkę, No ZA KO CHA ŁAM się... Piękna, prosta, z klimatem,..
Pościel wykonana jest z włókna bambusowego, które posiada naturalne właściwości bakteriobójcze, eliminując ponad 70% bakterii ze swojej powierzchni, nawet po 50 praniach. Absorbuje wilgoć od ciała i do tego zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza. Ma właściwości termoregulacyjne - w upały daje poczucie świeżości i kojącego chłodu, w dni chłodne - przyjemnego ciepła. Pościel zapakowana jest w eleganckie pudełko, może stanowić idealny pomysł na prezent. Komplet zapinany jest na guziki.
Z uwagi na to, że włókno bambusowe jest materiałem naturalnym,na początku użytkowania może wystąpić pilling, który po 2-3 praniach znika.
Pościel ze zdjęcia możecie kupić TUTAJ.Post został zrealizowany dzięki materiałom tekstowym ze strony madley.pl
Zdjęcia pościeli pochodzą ze strony madley.pl
Źródło zdjęcia głownego google.pl